ხშირად დასმული კითხვები

კომერციული ბანკი/მიკრო საფინანსო ორგანიზაცია.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

დიახ, შესაძლებელია.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

პროფილი უნდა შენარჩუნდეს საგარანტიო პერიოდის განმავლობაში.

სახელმწიფო პროგრამა საკრედიტო - საგარანტიო სქემა
აწარმოე საქართველოში

  • თანამონაწილეობის თანხის არამიზნობრივად ხარჯვის შემთხვევაში გრანტის თანხა არ გაიცემა;
  • გრანტის არამიზნობრივად გახარჯვის შემთხვევის საკითხი რეგულირდება გრანტის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.
მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

გრანტის თანხა არ ბრუნდება.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

გრანტის თანხა ირიცხება ბენეფიციარის მიერ გახსნილ მეწარმის ანგარიშზე მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარი მიზნობრივად გახარჯავს თანამონაწილეობის თანხას.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

სტატუსის მიღება მნიშვნელოვანია შემდეგი მიზეზების გამო:

  1. პროგრამა მიზნად ისახავს მხოლოდ მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა;
  2. სტატუსი ადასტურებს, რომ მეწარმის  ბიზნესი მითითებული ზომის არის;
  3. სტატუსი ითვალისწინებს საშეღავათო საგადასახადო სისტემას1.

1აღნიშნული საკითხის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად სასურველია კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ ფილიალში, საინფორმაციო ცენტრში (032 2 299 299) ან ვებგვერდზე (www.rs.ge)

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

არ არის აუცილებელი. მცირე/ინდ. მეწარმედ დარეგისტრირება მოითხოვება პროგრამაში გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

ერთი აპლიკანტის მიერ შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ბიზნეს იდეის შემოტანა.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში