ხშირად დასმული კითხვები

თანამონაწილეობის თანხის გახარჯვა უნდა მოხდეს პროექტით განსაზღვრულ ძირითად და საბრუნავ საშუალებებზე.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

ტრენინგზე დასწრება სავალდებულოა.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

ნიშნულის მონტაჟის მომსახურეობა უფასოა.

პროექტი ღვინის გზა
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

დიახ, შესაძლებელია.

ტურისტული ობიექტების, ინფოტურისა და ტურისტული სერვისების რეგისტრაცია
ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია

მოვლენის დადგომისას ბენეფიციარი ვალდებულია, შეატყობინოს აღნიშნულის თაობაზე სადაზღვევო კომპანიას ან სამინისტროს ცხელ ხაზს (15 01) 24 საათის განმავლობაში. ამავდროულად, 5 სამუშაო დღეში, ტელეფონით ან ელექტრონულად, მზღვეველთან დააზუსტოს შემდეგი ინფორმაცია: დამზღვევის პირადი ნომერი/საიდენტიფიკაციო კოდი, სადაზღვევო პოლისის ნომერი, დამზღვევის საკონტაქტო ტელ. ნომერი, დაზღვეული დაზიანებული ნაკვეთის ადგილმდებარეობა, ფართობი და განხორციელებული რისკი.

აგროდაზღვევა
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარის იდენტიფიცირებიდან 15 კალენდარული დღის ვადაში ერთწლიანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შემთხვევაში, 21 კალენდარული დღის ვადაში მრავალწლოვანი სასოფლო-სამეურნეო კულტურების შემთხვევაში და 30 კალენდარული დღის ვადაში ციტრუსოვანი კულტურების შემთხვევაში.

აგროდაზღვევა
სოფლის განვითარების სააგენტო

მოსავლის აღების პერიოდში სასოფლო-სამეურნეო კულტურის საშუალო საბაზრო ფასის დადგენიდან 15 სამუშაო დღეში სადაზღვევო კომპანია ვალდებულია ბენეფიციართან გააფორმოს ანაზღაურების აქტი, ხოლო სადაზღვევო ანაზღაურების გაცემა ხდება სადაზღვევო ანაზღაურების აქტის ხელმოწერიდან 15 სამუშაო დღეში.

აგროდაზღვევა
სოფლის განვითარების სააგენტო

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

აგროდაზღვევა
სოფლის განვითარების სააგენტო

საერთაშორისო გამოფენა, სავაჭრო მისია, კონფერენცია და/ან მსგავსი ხასიათის აქტივობა.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში