ხშირად დასმული კითხვები

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

ნერგის შეძენა შესაძლებელია სოფლის მეურნეობის სამინისტროს მიერ შერჩეული ადგილობრივი კვალიფიციური სანერგე მეურნეობიდან ან ნერგის იმპორტის მეშვეობით.

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკა არ ფინანსდება.

აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

პოტენციური ბენეფიციარი პროგრამით გათვალისწინებულ თანადაფინანსებას ვერ მიიღებს, თუ პოტენციური ბენეფიციარი ან მისი დამფუძნებელი/მეპაიე/აქციონერი ფლობს წილს/აქციას/პაის წარმოდგენილ ინვოისით/ხელშეკრულებით გათვალისწინებული საქონლის/მომსახურების მომწოდებელ კომპანიაში.

აგროწარმოების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

თანხის არსებობა დასტურდება ბანკიდან შესაბამისი ცნობით, თანხის ანგარიშზე არსებობის შესახებ.

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროექტში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია პოტენციური ბენეფიციარი თავად იყოს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე.

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროექტით გათვალისწინებულია მხოლოდ ფულადი თანამონაწილეობა.

დანერგე მომავალი
სოფლის განვითარების სააგენტო

არ ფინანსდება. მხოლოდ გამონაკლისის სახით დასაშვებია ტურისტული მიზნებისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (სკუტერი, ველოსიპედი, კვადროციკლი და სხვა).

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

გრანტი გაიცემა ნებისმიერი ტიპის მცირე ბიზნესისთვის, გარდა სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებისა და მასთან დაკავშირებული  მომსახურებისა, რომელიც ხორციელდება სამიზნე რეგიონში და არ არის აკრძალული გადასახადის გადამხდელი პირებისთვის.

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა
აწარმოე საქართველოში