ხშირად დასმული კითხვები

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარი ვალდებულია არ დაუშვას საწარმოს შენობა-ნაგებობისა და მანქანა-დანადგარების გასხვისება სააგენტოს წინასწარი ნებართვის გარეშე. სააგენტოს წინასწარი ნებართვის არსებობის შემთხვევაში, საწარმოს შენობა-ნაგებობისა და მანქანა-დანადგარების გასხვისება შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირობებით გასხვისების შემთხვევაში.

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

იმ შემთხვევაში, თუ ერთი პირი არის 2 (ორი) ან მეტი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივის მეპაიე, დაუშვებელია, მის საკუთრებაში არსებული ერთი და იგივე საქონელი ფიქსირდებოდეს რამდენიმე პოტენციური ბენეფიციარის განაცხადში.

რძის მწარმოებელი სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების მხარდაჭერის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

იურიდიული პირი, რომელიც წარმოადგენს თანადაფინანსების პროექტის ერთ-ერთი კომპონენტის ბენეფიციარს, არ შეიძლება იყოს მეორე კომპონენტის ბენეფიციარი.

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სოფლის განვითარების სააგენტო

დაუშვებელია სააგენტოს მიერ გაცემული თანადაფინანსებით მიწის ნაკვეთის შეძენა.

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სოფლის განვითარების სააგენტო

დაფინანსების მისაღებად საბანკო კრედიტით ან ლიზინგით  სარგებლობა არ არის სავალდებულო. გარდა მოთხოვნილი თანადაფინანსებისა, შეგიძლიათ პროექტი სრულად დააფინანსოთ საკუთარი სახსრებით.

გადამამუშავებელი საწარმოების თანადაფინანსების პროექტი
სოფლის განვითარების სააგენტო

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

ექსტენციის ტრენინგები
სოფლის განვითარების სააგენტო

ტრენინგის დასრულების შემდეგ მონაწილეებს გადაეცემათ სერთიფიკატები.

ექსტენციის ტრენინგები
სოფლის განვითარების სააგენტო

1-დან 5-დღემდე

ექსტენციის ტრენინგები
სოფლის განვითარების სააგენტო