ხშირად დასმული კითხვები

არა, არ არის შესაძლებელი.

შეღავათიანი აგროკრედიტი
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარი პროგრამის ფარგლებში შეძენილ ტექნიკას ვერ გაყიდის/გაასხვისებს 5 წლის განმავლობაში.

მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში შეძენილმა სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკამ შეძენიდან 5 წლის განმავლობაში არ უნდა გადაკვეთოს საქართველოს საზღვარი.

მოსავლის ამღები სასოფლო-სამეურნეო ტექნიკის თანადაფინანსების პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

რეგისტრაცია ხორციელდება ტელ. ნომერზე: 1501

მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარი ვალდებულია არ დაუშვას საწარმოს შენობა-ნაგებობისა და მანქანა-დანადგარების გასხვისება სააგენტოს წინასწარი ნებართვის გარეშე. სააგენტოს წინასწარი ნებართვის არსებობის შემთხვევაში, საწარმოს შენობა-ნაგებობისა და მანქანა-დანადგარების გასხვისება შესაძლებელია მხოლოდ სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივზე, ამ პროგრამით გათვალისწინებული პირობებით გასხვისების შემთხვევაში.

მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

სააგენტოს თანადაფინანსების მოხმარება დაუშვებელია შენობა-ნაგებობის აშენება-მოწყობის/რემონტის/რეკონსტრუქციის მიზნით.

მევენახეობის სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების ხელშეწყობის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარ(ებ)ს ერთდროულად შეუძლიათ მიიღონ თანადაფინანსება პროგრამის სხვადასხვა მიმართულებით, მხოლოდ შემდეგ შემთხვევებში:

  • რძის პროგრესულ მწარმოებელს თანადაფინანსება შეუძლია მიიღოს  საშუალო ან მცირე რძის გადამამუშავებელი საწარმოსთვის;
  • მცირე ზომის რძის გადამამუშავებელი საწარმოს ბენეფიციარს შეუძლია თანადაფინანსება რძის შემგროვებელი პუნქტის მიმართულებით საზაფხულო საძოვრებზე.
მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

პროგრამის ფარგლებში დაუშვებელია ბენეფიციარის თანამონაწილეობის წყაროს წარმოადგენდეს სხვა პროგრამით/პროექტით გათვალისწინებული გრანტი/თანადაფინანსება.

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო

ბენეფიციარის თანამონაწილეობა შესაძლებელია იყოს, როგორც საკუთარი ფულადი სახსრები, ასევე კომერციული ბანკიდან მიღებული სესხი.

მერძევეობის დარგის მოდერნიზაციის და ბაზარზე წვდომის სახელმწიფო პროგრამა
სოფლის განვითარების სააგენტო