ხშირად დასმული კითხვები

სააგენტოსთან ხელშეკრულების შეწყვეტის, ან/და ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შესრულების შემდეგ.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

საქმიანობის დაწყებიდან 2 წლის განმავლობაში.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ შემდეგ ბმულზე: https://www.geostat.ge/media/13408/NACE-Rev-2_Georgian_2016.pdf

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

თანადაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია საერთაშორისო მოდის კვირეულების ფარგლებში განხორციელებულ ღონისძიებებში ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში სააგენტოს თანადაფინანსების მექანიზმით/სერვისით სარგებლობის ჯამურ რაოდენობაზე. თანადაფინანსების მაქსიმალური პროცენტული ოდენობა ერთი შოურუმის ფარგლებში შეიძლება იყოს 50 პროცენტი, მაგრამ არაუმეტეს 5 000 აშშ დოლარის ექვივალენტი შესაბამის ვალუტაში.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

საერთაშორისო ღონისძიებების შემთხვევაში, თანადაფინანსების ოდენობა დამოკიდებულია საწარმოს ზომით კატეგორიასა და საერთაშორისო ღონისძიებების ფარგლებში ერთი კალენდარული წლის განმავლობაში სააგენტოს თანადაფინანსების მექანიზმით/სერვისით სარგებლობის ჯამურ რაოდენობაზე (საწარმოს ზომითი კატეგორია შეიძლება დადგინდეს/გადამოწმდეს ვებ გვერდზე: www.reportal.ge).

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

სააგენტო არ აფინანსებს მგზავრობის, სასტუმროში განთავსების და სადღეღამისო ხარჯებს.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

ფინანსდება: სივრცის ქირავნობა, სტენდის მოწყობა, საქონლის ტრანსპორტირება, თარჯიმნის მომსახურება, მარკეტინგული მომსახურება, ინვენტარის ქირაობა და მსგავსი ხარჯები.

რეგისტრაცია ექსპორტის მასტიმულირებელ საერთაშორისო ღონისძიებებზე
აწარმოე საქართველოში

ინფორმაცია ხელმისაწვდომია: https://www.geostat.ge/media/13408/NACE-Rev-2_Georgian_2016.pdf

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

პირველადი რეგისტრაციის შემდეგ, მომხმარებელს, მითითებულ ელ. ფოსტაზე მისდის რეგისტრაციის ბმული ანგარიშის გასააქტიურებლად. ბმულზე გადასვლის შემდეგ აქტიურდება მომხმარებლის ანგარიში და შესაძლებელია აპლიკაციის შევსება.

რეგისტრაცია ონლაინ პლატფორმაზე TradewithGeorgia.com
აწარმოე საქართველოში