ხშირად დასმული კითხვები

დიახ, თუ არჩეული ბანკი ჩართულია აღნიშნულ პროგრამაში.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

არ არის შესაძლებელი. შესაძლებელია მხოლოდ ისეთ სალიზინგო კომპანიაში რეფინანსირება, რომელიც ჩართულია პროგრამაში.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

საკითხი წყდება ბენეფიციარისა და სალიზინგო კომპანიას ან კომერციულ ბანკს შორის ურთიერთშეთანხმებით.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

შესაძლებელია მხოლოდ იმ სპეციალური სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა, რომლებიც უშუალოდ გამოიყენება პროდუქციის წარმოების პროცესში.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

მინიმალური თანხა განსაზღვრული არ არის.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

წარმოსადგენი დოკუმენტებია: წერილი ბანკის მიერ დამტკიცებული კრედიტის შესახებ, ბიზნეს გეგმა ან ბიზნეს პროექტი, შაბლონის მიხედვით საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული საკუთრებაში არსებული ქონება, ან საჯარო რეესტრში დარეგისტრირებული იჯარის ხელშეკრულება - ქონებით სარგებლობის უფლება.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

არა, რადგან სალიზინგო კომპანია თავად წარმოადგენს ლიზინგის პროექტს.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

შესაძლებელია. ამისათვის ბენეფიციარმა უნდა წარმოადგინოს საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული საიჯარო ხელშეკრულება, ქონების სარგებლობაში გადაცემის შესახებ.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში

ჩაითვლება, თუ მისი საბოლოო გამოსყიდვა მოხდება ინვესტიციის/საინვესტიციო ვალდებულების ვადის ამოწურვამდე.

სესხებისა და ლიზინგის თანადაფინანსების პროგრამა
აწარმოე საქართველოში