მოქმედი

სუბსიდირებული იპოთეკური სესხი

image
მხარდაჭერილი საქმიანობები:

უძრავ ქონებაზე მოთხოვნის სტიმულირება.

image
მოკლე აღწერა:

იპოთეკური კრედიტების სუბსიდირების გზით, მრავალშვილიანი ან/და იმ ოჯახებისათვის, რომელთაც ყავთ ახალშეძენილი შვილი/შვილები, საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესება.

image
ბენეფიტები:

იპოთეკური კრედიტის სუბსიდირება, სესხის გაცემიდან 60 თვის გადით, საქართველოს ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილ რეფინანსირების განაკვეთს გამოკლებული:

  • 3,5% (არაუმეტეს 6%) - თუ მსესხებელს ყავს 1 ან 2 შვილი;
  • 1,5 % (არაუმეტეს 8%) -  თუ მსესხებელს ყავს 3 ან მეტი შვილი.

image
მიზნობრივი ჯგუფი:

საქართველოს მოქალაქე ოჯახი (ერთ-ერთი მეუღლე მაინც)/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი.

image
მონაწილეობის კრიტერიუმები:

ოჯახი/მარტოხელა მშობელი/ქვრივი, თუ სესხის აღების მომენტში ჰყავს:

  • 3 ან მეტი არასრულწლოვანი შვილი/გერი;
  • 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ დაბადებული 1 წლამდე ასაკის შვილი/გერი;
  • 2021 წლის 1 სექტემბრის შემდეგ შვილად აყვანილი არასრულწლოვანი პირი.

image
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

ბანკის მიერ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია.

image
ვადები:

განაცხადების მიღება ხორციელდება უწყვეტ რეჟიმში.

image
პროგრამაში ჩართვის პროცესი:
1ბანკთან კომუნიკაცია და საკრედიტო პროცედურების გავლა
2სესხის დამტკიცება
3ბანკის მიერ განაცხადის სააგენტოში გადმოგზავნა
4სააგენტოს მხრიდან სესხის შესახებ მოთხოვნის დადასტურება
5სესხის გაცემა