მოქმედი

მიკრო და მცირე მეწარმეობის ხელშეწყობის საგრანტო პროგრამა

image
მხარდაჭერილი საქმიანობები:

ბიზნესის წამოწყება ან/და არსებულის გაფართოება.

image
მოკლე აღწერა:

მიკრო და მცირე სამეწარმეო საქმიანობის, ტურიზმთან დაკავშირებული მომსახურებისა და სოფლის მეურნეობის მეორადი წარმოების მხარდაჭერა ფინანსებზე ხელმისაწვდომობისა და ტექნიკური მხარდაჭერის გზით.

image
ბენეფიტები:

 • არაუმეტეს 30 000 ლარის ოდენობის გრანტი ბიზნესის წამოწყებისთვის ან/და არსებულის გაფართოებისთვის;
 • ფინანსდება ნებისმიერი ბიზნეს საქმიანობა, გარდა სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებისა და სოფლის მეურნეობის პირველად წარმოებასთან დაკავშირებული მომსახურებებისა.

image
მიზნობრივი ჯგუფი:

საქართველოს მოქალაქე ფიზიკური პირი.

image
მონაწილეობის კრიტერიუმები:

 • გრანტის მისაღებად ფინანსური თანამონაწილეობა განისაზღვრება:
  • ახალი ბენეფიციარისთვის - 20% (მაღალმთიან რეგიონში - 10%);
  • არსებული ბენეფიციარისთვის - 50% (მაღალმთიან რეგიონში - 25%).

image
წარმოსადგენი დოკუმენტაცია:

 • ხელშეკრულების გაფორმების ეტაპზე:    
  • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობა;
  • მეწარმის ამონაწერი საჯარო რეესტრიდან;
  • საბანკო ანგარიშის რეკვიზიტები;
  • ცნობა დავალიანების არქონის შესახებ საბანკო დაწესებულებიდან.
 • დაფინანსების მისაღებად: თანამონაწილეობით განხორციელებული შესყიდვის დოკუმენტაცია;
 • დაფინანსების შემდეგ: გრანტით განხორციელებული შესყიდვის დოკუმენტაცია.

გთხოვთ, გაეცნოთ საინფორმაციო ვიდეოს:

image
ვადები:

მიმდინარეობს ბიზნეს გეგმების ეტაპი.

image
მიმაგრებული ფაილები:
image
პროგრამაში ჩართვის პროცესი:
1კონსულტაციის მიღება პროგრამის რეგიონული კონტრაქტორის, იუსტიციის სახლის ან საზოგადოებრივი ცენტრის სპეციალისტისგან
2ელექტრონულ პლატფორმაზე რეგისტრაცია და ბიზნეს იდეის ატვირთვა
3ტრენინგის გავლა
4ელექტრონულ პლატფორმაზე ბიზნეს გეგმის ატვირთვა
5გასაუბრება ბიზნეს გეგმის დეტალებზე
6ბიზნესის განხორციელების ადგილის ინსპექტირება
7ხელშეკრულების გაფორმება
8თანამონაწილეობის თანხის გახარჯვა
9თანამონაწილეობის თანხის გახარჯვის მონიტორინგი
10გრანტის თანხის ჩარიცხვა და გახარჯვა
11გრანტის თანხის გახარჯვის მონიტორინგი
12დამატებითი ტრენინგები (არჩევითი)
13შემაჯამებელი მონიტორინგი

ხშირად დასმული კითხვები

არ ფინანსდება. მხოლოდ გამონაკლისის სახით დასაშვებია ტურისტული მიზნებისთვის განკუთვნილი სატრანსპორტო საშუალებების შეძენა (სკუტერი, ველოსიპედი, კვადროციკლი და სხვა).

გრანტი გაიცემა ნებისმიერი ტიპის მცირე ბიზნესისთვის, გარდა სოფლის მეურნეობის პირველადი პროდუქციის წარმოებისა და მასთან დაკავშირებული  მომსახურებისა, რომელიც ხორციელდება სამიზნე რეგიონში და არ არის აკრძალული გადასახადის გადამხდელი პირებისთვის.

თანამონაწილეობის თანხის გახარჯვა უნდა მოხდეს პროექტით განსაზღვრულ ძირითად და საბრუნავ საშუალებებზე.

ტრენინგზე დასწრება სავალდებულოა.

 • თანამონაწილეობის თანხის არამიზნობრივად ხარჯვის შემთხვევაში გრანტის თანხა არ გაიცემა;
 • გრანტის არამიზნობრივად გახარჯვის შემთხვევის საკითხი რეგულირდება გრანტის ხელშეკრულების პირობების შესაბამისად.

გრანტის თანხა არ ბრუნდება.

გრანტის თანხა ირიცხება ბენეფიციარის მიერ გახსნილ მეწარმის ანგარიშზე მას შემდეგ, რაც ბენეფიციარი მიზნობრივად გახარჯავს თანამონაწილეობის თანხას.

სტატუსის მიღება მნიშვნელოვანია შემდეგი მიზეზების გამო:

 1. პროგრამა მიზნად ისახავს მხოლოდ მიკრო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა;
 2. სტატუსი ადასტურებს, რომ მეწარმის  ბიზნესი მითითებული ზომის არის;
 3. სტატუსი ითვალისწინებს საშეღავათო საგადასახადო სისტემას1.

1აღნიშნული საკითხის შესახებ მეტი ინფორმაციის მისაღებად სასურველია კვალიფიციური კონსულტაციის მიღება შემოსავლების სამსახურის ნებისმიერ ფილიალში, საინფორმაციო ცენტრში (032 2 299 299) ან ვებგვერდზე (www.rs.ge)

არ არის აუცილებელი. მცირე/ინდ. მეწარმედ დარეგისტრირება მოითხოვება პროგრამაში გამარჯვების შემთხვევაში, ხელშეკრულების გაფორმების მომენტისთვის.

ერთი აპლიკანტის მიერ შესაძლებელია მხოლოდ ერთი ბიზნეს იდეის შემოტანა.

დიახ, შესაძლებელია.

გრანტის თანხის მინ. 90% უნდა გაიხარჯოს ძირითადი საშუალებების შესაძენად, ხოლო 10% საბრუნავი საშუალებებისთვის.

თანამონაწილეობა გულისხმობს ფულად მონაწილეობას იმ ბიზნესში, რომლისთვისაც მოთხოვნილია გრანტი.