US PRIVATE LABEL TRADE SHOW საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობისთვის რეგისტრაცია 23 ივნისს დაიწყება

22 ივნისი 2023

2023 წლის 12 - 14 ნოემბერს ქალაქ ჩიკაგოში, აშშ-ში გაიმართება U.S. Private Label Trade Show.

გამოფენაში მონაწილეობას იღებს 1,000-ზე მეტი კომპანია 40-მდე ქვეყნიდან, მათ შორის იქნება 25-მდე საერთაშორისო პავილიონი. აღნიშნული ღონისძიება დაინტერესებულ პირებს აშშ-ის და კანადის კერძო სავაჭრო ინდუსტრიების ბაზრებზე წვდომის შესაძლებლობას აძლევს.  

გამოფენაზე იქნებიან როგორც საკვები და სასმელი პროდუქციის, ასევე საყოფაცხოვრებო, ჯანმრთელობისა და თავის მოვლის საშუალებების სექტორის წარმომადგენლები.

ა(ა)იპ - სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით, გამოფენაში მონაწილეობა შეეძლებათ მხოლოდ გადამამუშავებელ კომპანიებს, რომლებიც აწარმოებენ საკვებ ან/და სასმელ  პროდუქციას.

განაცხადების მიღება გამოფენის შესარჩევ კონკურსში ხორციელდება 23 ივნისის 09:00 სთ-დან 14 ივლისის 18:00 სთ-ის ჩათვლით.

გამოფენის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად უნდა აკმაყოფილებდეთ შემდეგ კრიტერიუმებს:  

 • გასული კალენდარული წლის წლიური ბრუნვა უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 50,000 და არაუმეტეს 20,000,000 ლარს;
 • წარმოებული პროდუქცია უნდა შეესაბამებოდეს საერთაშორისო გამოფენის შინაარსს;
 • წინა ერთი კალენდარული წლის პერიოდში განხორციელებულ საერთაშორისო გამოფენებზე მონაწილეობისას არ უნდა ჰქონდეს დარღვეული ხელშეკრულების პირობები;
 • არ უნდა ჰქონდეს სააგენტოსთან მიმდინარე სასამართლო, სააღსრულებო და სხვა სამართლებრივი წარმოება/დავა;
 • არ უნდა ჰქონდეს საგადასახადო დავალიანება სახელმწიფოს მიმართ.

შესაბამისობის კრიტერიუმების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, შეფასება მოხდება შესაბამის ინდიკატორებზე ქულების მინიჭებით:

გამოფენის შესარჩევ კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა წარმოადგინოთ ელექტრონულ ფოსტაზე exhibitions@rda.gov.ge ქვემოთ ჩამოთვლილი დოკუმენტაცია. განაცხადის იდენტიფიცირებისათვის, აუცილებელია, ,,subject" ველში მიუთითოთ გამოფენის დასახელება

 • შევსებული განაცხადის ფორმა;
 • უფლებამოსილი პირის პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 • ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიულ პირთა რეესტრიდან;
 • ცნობა სსიპ - შემოსავლების სამსახურიდან დავალიანების არარსებობის შესახებ;
 • სსიპ - შემოსავლების სამსახურის მიერ გაცემული ბენეფიციარის წინა კალენდარული წლის წლიური ბრუნვის დამადასტურებელი დოკუმენტი;
 • სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების სერთიფიკატი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სურსათის უვნებლობის მართვის საერთაშორისო სისტემების/სტანდარტების მიღების/დანერგვის პროცესში ყოფნის დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • ექსპორტის განხორციელების დამადასტურებელი დოკუმენტი (ასეთის არსებობის შემთხვევაში);
 • სხვა დამატებითი დოკუმენტაცია, სააგენტოს მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში.

საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობისთვის თქვენი შეფასება უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 3 ქულას. თანაბარი ქულების შემთხვევაში, კომპანიების შერჩევისას იმოქმედებს რიგითობის პრინციპი

იმ შემთხვევაში, თუ  დააკმაყოფილებთ პროგრამით გათვალისწინებულ შესაბამის პირობებს, ()იპ - სოფლის განვითარების სააგენტოდან გეცნობებათ ინფორმაცია ხელშეკრულების მომზადების შესახებ

კონკურსის წარმატებით გავლის შემდეგ, სავალდებულოა გახდეთ  Private Label Manufacturers Association (PLMA) - წევრი, რისთვისაც ივსება და იგზავნება შესაბამისი ფორმა აღნიშნულ ორგანიზაციაში. ასოციაციის საწევრო გადასახადი შეადგენს 1,500 ევროს წელიწადში. დამატებით ინფორმაციას სააგენტოს წარმომადგენელი მიაწვდის შერჩეულ მონაწილეებს

გისურვებთ წარმატებას!